MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
2019. február 22. 12:42
„Velünk élő válságok I.” -Biztonságpolitikai konferencia 2019. március 20.

2019. március 20-án ismét Biztonságpolitikai konferenciát szervez az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központban (1143 Budapest, Stefánia út 34-36).

A „Velünk élő válságok” konferenciasorozat első részének célja, hogy feltárja az ázsiai kontinens legjelentősebb konfliktusainak sajátosságait. Szakértő előadóink segítségével áttekintjük Ázsia hatalmi viszonyainak változását, és megvizsgáljuk Kína, India, Japán, valamint a két Korea biztonságpolitikai helyzetét is. Végül pedig az Egyesült Államok ázsiai-csendes-óceáni stratégiájának alakulását értékeljük a térség hatalmi konfliktusainak tükrében.

 

Tervezett program:

08.30-08.50

Regisztráció

09.00-09.05

Köszöntő - Baráth Ernő dandártábornok, dandárparancsnok

09.05-09.35

Bevezető gondolatok – Változó világrend és velünk élő válságok Dr. Tálas Péter (igazgató, NKE SVKI)

09.35-10.05

Hatalmi átrendeződés az ázsiai kontinensen – lehetőségek és kihívások Dr. Háda Béla (tudományos munkatárs, NKE SVKI)

10.05-10.30

Kávészünet

10.30-11.00

Kína és konfliktusai Dr. Salát Gergely (tanszékvezető egyetemi docens, PPKE)

11.00-11.30

India és konfliktusai Dr. Háda Béla (tudományos munkatárs, NKE SVKI)

11.30-12.00

Panelbeszélgetés és kérdések moderátor: Tálas Péter

12.00-12.45

Szünet

12.45-13.15

A két Korea az ázsiai hatalmi törekvések árnyékában Dr. Torzsa István (nyugalmazott nagykövet, KKM)

13.15-13.45

Japán, a normalizálódó nagyhatalom Bartók András (tanársegéd, NKE NETK)

13.45-14.15

Az Egyesült Államok ázsiai–csendes-óceáni stratégiája Dr. Kaiser Ferenc (tanszékvezető egyetemi docens, NKE NBI)

14.15-14.45

Panelbeszélgetés és kérdések moderátor: Pénzváltó Nikolett

14.45-15.00

Záró gondolatok

 

 

KÉRJÜK, OLVASSA EL ALÁBBI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT, ÉS ANNAK ISMERETBÉBEN REGISZTRÁLJON A MEGADOTT E-MAIL CÍMEN, KIFEJEZVE EZZEL RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT.

FONTOS TUDNIA, HOGY AMENNYIBEN REGISZTÁL AZ ESEMÉNYRE, AZT ÚGY ÉRTELMEZZÜK, HOGY AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁT ÖN MEGISMERTE, MEGÉRTETTE, ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KIFEJEZETTEN, ÉS ÖNKÉNTESEN HOZZÁJÁRULT.

Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

 1. Az adatkezelő (mint a Biztonságpolitikai Konferencia szervezője):
 2. a) Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (1118 Budapest, Budaörsi út 49-53., telefonszám: 06-1-474-1111, honlap: http://bhd.honvedseg.hu, email cím: mh.bhd@hm.gov.hu);
 3. b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Baráth Ernő dandártábornok, dandárparancsnok, telefon: 061 398-45-05;
 4. c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó százados, 06-1-474-1111/38-075.
 5. Az adatkezelés
 6. a) Az adatkezelés célja:

- a 2019. március 20-án megrendezésre kerülő Biztonságpolitikai konferencián való részvétel biztosítása céljából regisztráció rögzítése, az érdeklődők létszámának felmérése a létszámlimit miatt.

 1. b) Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bek. a) pontján, az érintetti hozzájárulásán alapul.
 2. c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

 • Az adatokat a II. a) pontban felsorolt tevékenység végrehajtásával, az I. pontban felsorolt adatkezelő által megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel (harmadik féllel) nem közöljük.

 

 1. b) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.
 2. c) Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk.
 3. d) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
 4. d) A személyes adatok kezelésének időtartama: a részvételi szándékot (regisztráció) jelentő e-mail beérkezésétől kezdődik, és március 20., a konferenciát követő napig tart.
 5. Az Ön jogai:

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:

- személyes adatokhoz való hozzáférést,

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,

- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:

           - az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,

            - ha Ön visszavonta a hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatok kezelésére,

            - amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),

- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri,

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,

- Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. d) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

Részvételi szándékát (amely egyben a regisztráció) kérjük, hogy a kultura@mil.hu e-mail címen jelezze. Amennyiben a jelentkezők száma eléri a maximumot, és nem tudjuk fogadni regisztrációját, e-mail címén értesítjük Önt.

 

Legfrissebb tartalom
Galériák
Csillag születik a Magyar Honvédségnél
2019. május 24. 09:35 (21 db kép)
Kányádi esttel folytatódott a Stefánia Irodalmi Kör
2019. május 14. 15:12 (21 db kép)
A katonazene legnagyobb rajongója
2019. május 13. 08:09 (21 db kép)
Élet a légimentők között
2019. május 13. 08:05 (21 db kép)
Szervezeti egységek
Partnerek